บาคาร่า APP

นโยบายความเป็นส่วนตัว

คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของเว็บไซต์นี้ไม่ถือเป็นการให้สิทธิ์หรือให้สิทธิ์แก่บุคคลใด ๆ และไม่ได้กำหนดภาระหน้าที่ใด ๆ นอกเหนือจากสิทธิหรือหน้าที่ใด ๆ ที่กำหนดโดยกฎหมายความเป็นส่วนตัวที่บังคับใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ภายใต้สถานการณ์บางอย่างหากมีความไม่สอดคล้องกันระหว่างคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของเว็บไซต์นี้กับกฎหมายความเป็นส่วนตัวเหล่านี้คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของเว็บไซต์นี้จะถูกตีความว่าเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายความเป็นส่วนตัวดังกล่าว